ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία «MOTOTREND SA» (εφεξής MOTOTREND),διοργανώνει προωθητική ενέργεια για την εκτέλεση δοκιμών των μοντέλων της με τίτλο «TEST RIDE IT».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών κάτοχοι ισχύοντος διπλώματος οδήγησης μοτοσυκλέτας της κατηγορίας του μοντέλου που θα δοκιμάσουν.

Στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μιας συμμετοχής για κάθε ένα διαφορετικό μοντέλο που δοκιμάζει.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες MOTOTREND SA, DIGITALWISE, καθώς και στο δίκτυο των συνεργαζόμενων καταστημάτων της MOTOTREND, όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τη Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. 

Οι συμμετοχές είναι έγκυρες για δοκιμές (test rides) που θα πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού αυτού διαστήματος.   

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Ο συμμετέχων, θα πρέπει να δοκιμάσει κάποιο μοντέλο KYMCO από αυτά που διατίθενται για δοκιμή από τη MOTOTREND ή από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και να αναρτήσει την αξιολόγηση του στην ιστοσελίδα της Kymco (www.kymco.gr). 

Για την πραγματοποίηση της δοκιμής είναι υποχρεωτική η τήρηση των προβλεπόμενων στον όρο 10 του παρόντος.

Η ανάρτηση της αξιολόγησης θα πρέπει να γίνει από το κατάστημα του συνεργάτη αμέσως μετά τη δοκιμή του οχήματος.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στo διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. 

6. Δώρο

Για όλους τους συμμετέχοντες, θα κληρωθεί δώρο 1 (ένα) scooter KYMCO PEOPLE S 125i ABS

Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλο δώρο. 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Του Διαγωνισμού

H ανάδειξη του νικητή, θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της MOTOTREND τη Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της διαδικτυακής κλήρωσης με το σύστημα Randomized, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας κλήρωσης και ο αποκλεισμός οποιασδήποτε αθέμιτης παρέμβασης σε αυτήν.

Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπρόσωπους της MOTO TREND και έναν εκπρόσωπο της DIGITALWISE, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας της κλήρωσης και θα ελέγχει με βάση τις μηχανογραφημένες καταστάσεις που θα έχει στα χέρια της την πλήρωση των τυπικών προσόντων συμμετοχής στην κλήρωση των ατόμων που θα κληρωθούν.

Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή του ανωτέρω διαγωνισμού θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. 

Από την κλήρωση θα αναδεικνύεται 1 νικητής και 1 επιλαχών.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση

Ο νικητής του δώρου θα ανακοινωθεί στην σελίδα www.facebook.com/kymco.gr  και στην ιστοσελίδα www.kymco.gr σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ανάδειξή του. 

Προκειμένου να παραλάβει το δώρο του θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση, από την MOTOTREND, στον αριθμό τηλεφώνου που περιλαμβάνεται στην αίτηση που συμπλήρωσε για τη δοκιμή κάποιου μοντέλου. 

Η παράδοση του δώρου θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό κατάστημα της MOTO TREND SA, στη Ν. Φιλαδέλφεια αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης στον νικητή.

Σε περίπτωση αδυναμίας τηλεφωνικής επικοινωνίας, η ενημέρωση θεωρείται ότι έχει επέλθει ακόμα και με αποστολή σχετικού SMS απ’ την ΜΟΤΟΤRΕΝD προς τον αριθμό τηλεφώνου του νικητή. Στην περίπτωση αυτή ο νικητής υποχρεούται να καλέσει αυτός την ΜΟΤΟΤRΕΝD εντός 7 ημερών απ’ την ημέρα αποστολής του SMS.

9. Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων

Εάν εντός 7 ημερών δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή αν για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής παραιτηθεί ή εκπέσει των δικαιωμάτων του, τότε στη θέση του ως δικαιούχος του δώρου υπεισέρχεται ο επιλαχών, ο οποίος αναζητείται με τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση που εντός 7 ημερών δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον επιλαχόντα ή αυτός για οποιονδήποτε λόγο παραιτηθεί ή εκπέσει των δικαιωμάτων του, τότε η ΜΟΤΟΤRΕΝD δικαιούται να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης αποκλείοντας αυτή τη φορά τον νικητή και τον επιλαχόντα. 

10. Προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του  test ride

α) Καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών (test rides), ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει και να φορά κράνος και κατάλληλο ρουχισμό, άλλως δεν θα του επιτρέπεται η οδήγηση για το τεστ. Ως κατάλληλος ρουχισμός νοούνται: Mπότες ή κλειστά παπούτσια, μακριά παντελόνια, μπουφάν μοτοσυκλέτας (προαιρετικά). 

β) Η δοκιμή πραγματοποιείται από 1 άτομο χωρίς συνεπιβάτη.

γ) Πριν τη διεξαγωγή της δοκιμής (test ride), ο συμμετέχων θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο παραλαβής οχήματος για δοκιμή  και ανάληψης ευθύνης για την προσωπική του προστασία και ακεραιότητα καθώς και για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν με υπαιτιότητα του στο όχημα, άλλως δεν θα του επιτρέπεται η οδήγηση για τη δοκιμή (test ride).

11. Λόγοι αποκλεισμού – ακύρωση συμμετοχών

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχτεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συμμετέχων είχε δηλώσει ελλιπή, ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.

γ) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος (νικητής ή επιλαχών) δεν προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο στην έδρα της ΜΟΤΟΤRΕΝD για την παραλαβή του δώρου εντός 15 ημερών απ’ την ημέρα επικοινωνίας.

δ) Σε περίπτωση που ο νικητής δεν προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο και την άδεια οδήγησης εν ισχύ κατά την παραλαβή του δώρου ή αρνηθεί την παραλαβή του.

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου νικητή, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

12. Δημοσιότητα

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα www.kymco.gr  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού ή/ και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα των συμμετεχόντων, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες ή σε οποιοδήποτε τρίτον σχετίζονται με αυτούς.

13. Προσωπικά Δεδομένα

Η MOTO TREND ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά το ανωτέρω δώρο, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του δώρου αυτού.

Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απονομή/παράδοση των δώρων.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω τηλεφώνου, email ή SMS από την εταιρία, στα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβάλλει με την αίτηση συμμετοχή τους. 

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας με την εταιρία ΜΟΤΟ TREND SA (Βρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια, τηλ. 210 2585991-2).

Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου εδώ https://www.kymco.gr/politiki-aporitou/ 

14. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η MOTOTREND διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να αναβάλει, να διακόψει ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό. 

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

16. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.